N=1000


מבין המוסדות הציבוריים הבאים, איזה מוסד נותן את השירות הטוב ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


חברת החשמל


14.3%


20.1%


משטרת ישראל


13.0%


18.3%


משרד הפנים


11.4%


16.1%


המוסד לביטוח לאומי


10.4%


14.6%


משרד הרישוי


9.5%


13.4%


מס הכנסה


6.9%


9.7%


לשכת התעסוקה


3.6%


5.1%


מע"מ


2.0%


2.8%


לא יודע


29.0%


***


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 


אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".


 


אין לעשות כל שימוש בסקר זה או בתוצאותיו, מלא או חלקי, בפרסום כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מחברת "המבחן של המדינה", וללא האזכור "גיאוקרטוגרפיה עבור המבחן של המדינה".